Project HappyChild  has 16 areas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 click any area to access
Andy's Guide to Pokémon Keywords For Learning - free to print wordsearch puzzles FREEWAY ..... every time  you tell a friend about this website  you are helping us to link children  right across the planet  ... click on ''about us'' [foot of page]to find out moreand why this website is here Solomon's guide to The Magical World of Harry Potter a unique system for teaching kids to read - free to print
*All* worksheets on line at this site are free to print for non-commercial use - see http://www.freeway.plus.com.
free worksheets » English Hungarian uc French Malay uc Romanian Bulgarian Dutch Arabic Mandarin »
« Chinese TC Urdu Russian Chinese SC Italian German Spanish Turkish Polish « Cantonese


English ~ Chinese SC English ~ Chinese Pinyin SC Pinyin SC ~ Chinese SC English ~ Chinese TC English ~ Chinese Pinyin TC Pinyin TC ~ Chinese TC

WALL-TO-WALL PINYIN CHINESE TC HOLIDAYS etc. - free worksheets - Pinyin Chinese TC / Traditional Characters FREEWAY HOME

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, French verbs, French vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
HOLIDAYS etc.
sightseeing
yóu kè
lǚ yóu jú
zhào xiàng jī
xiàng piàn
jiāo piàn
xíng 行zhǐ nán
mù lù cè
shí jiān biǎo
guān guāng lǚ yóu
jì niàn pǐn
sǎn
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
01
遊客
旅遊局
照相機
相片
膠片
旅行指南
目錄冊
時間表
觀光旅遊
紀念品
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
HOLIDAYS etc.
holidays / sun / beach 1
lǚ guǎn
hǎi tān
shā
shā shí hǎi tān
zhé dié shì fān bù tǎng yǐ
yóu yǒng chí
rì guāng yù yù chuáng
yáng guāng jǐa bǎn
shài rì guāng yù
tài yáng yóu
mò jìng
qù shè shuǐ /wán shuǐ
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
02
旅館
海灘
砂石海灘
折疊式帆布躺椅
游泳池
日光浴浴床
陽光甲板
曬日光浴
太陽油
墨鏡
去涉水/玩水
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
HOLIDAYS etc.
holidays / sun / beach 2
tài yáng sǎn
fáng fēng wù
yóu yǒng yī
nán Yóu yǒng kù
Sān diǎn shì yǒng yī
yóu yǒng fú piāo
chuī qì jiāo quān
yóu yǒng bì dài
jiù shēng yuán
jiù shēng tǐng
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
03
太陽傘
防風物
游泳衣
男游泳褲
三點式泳衣
游泳浮漂
吹氣膠圈
游泳臂帶
救生員
救生艇
worksheet here

PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
HOLIDAYS etc.
places to visit 1
měi shù guǎn
měi shù Zhǎn
bó wù guǎn
guān cè tái
xì yuàn
bā lěi wǔ jù tuán
gē jù yuàn
yīn yuè tīng
jì niàn bēi
diāo xiàng
gōng yè gōng yuán
gōng chǎng
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
04
美術館
美術展
博物館
觀測台
戲院
芭蕾舞劇團
歌劇院
音樂廳
紀念碑
雕像
工業公園
工廠
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
HOLIDAYS etc.
places to visit 2
gōng yuán
zhǔ tí gōng yuán
dòng wù yuán
shuǐ zú guǎn
jiào táng
dà jiào táng
xiū dào yuàn
sì yuàn
Yóu tài jiào huì táng
Huí jiào sì yuàn
chéng bǎo
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
05
公園
主題公園
動物園
水族館
教堂
大教堂
修道院
寺院
猶太教會堂
回教寺院
城堡
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
HOLIDAYS etc.
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, Pinyin Chinese TC verbs, Pinyin Chinese TC vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

schools Aust schools USA schools UK schools Eur/Asia schools Africa time + space help for kids
reading times tables fractions free worksheets speed learning Pokémon Harry Potter

Sunshine City copyright about us visits since 4th March 1998:

Design, layout and content of all pages at FREEWAY © Penny Midas Rollo 2000-2019 [disclaimer]. World rights reserved.