Project HappyChild  has 16 areas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 click any area to access
Andy's Guide to Pokémon Keywords For Learning - free to print wordsearch puzzles FREEWAY ..... every time  you tell a friend about this website  you are helping us to link children  right across the planet  ... click on ''about us'' [foot of page]to find out moreand why this website is here Solomon's guide to The Magical World of Harry Potter a unique system for teaching kids to read - free to print
*All* worksheets on line at this site are free to print for non-commercial use - see http://www.freeway.plus.com.
free worksheets » English Hungarian uc French Malay uc Romanian Bulgarian Dutch Arabic Mandarin »
« Chinese TC Urdu Russian Chinese SC Italian German Spanish Turkish Polish « Cantonese


English ~ Chinese SC English ~ Chinese Pinyin SC Pinyin SC ~ Chinese SC English ~ Chinese TC English ~ Chinese Pinyin TC Pinyin TC ~ Chinese TC

WALL-TO-WALL PINYIN CHINESE TC DRINKS - free worksheets - Pinyin Chinese TC / Traditional Characters FREEWAY HOME

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, French verbs, French vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
tea
chá
bēi chá
chá bēi
hóng chá
lǜ chá
Jīa táng dì chá
níng méng chá
bīng dòng chá
yào yòng chá
chá bāo
chá yè guàn
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
01
杯茶
茶杯
紅茶
綠茶
加糖的茶
檸檬茶
冰凍茶
藥用茶
茶包
茶葉罐
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
coffee
kā fēi
bēi kā fēi
kā fēi bēi
nǎi chá
nǎi yóu kā fēi
Hēi kā fēi / nóng kā fēi
bīng dòng kā fēi
guò lǜ shì kā fēi
guò lǜ shì kā fēi
bù hán kā fēi yīn dì kā fēi
Aì ěr lán kā fēi
Tǔ ěr qí kā fēi
kā fēi dòu
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
02
咖啡
杯咖啡
咖啡杯
奶茶
奶油咖啡
黑咖啡 / 濃咖啡
冰凍咖啡
過濾式咖啡
過濾式咖啡
不含咖啡因的咖啡
愛爾蘭咖啡
土耳其咖啡
咖啡豆
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
juice
zhī
guǒ zhī
píng guǒ zhī
jú zi zhī / chéng zhī
pú táo zhī
xī yòu zhī
fèng lí zhī
fān qié zhī
hú luó bo zhī
suān chéng zhī
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
03
果汁
蘋果汁
橘子汁 / 橙汁
葡萄汁
西柚汁
鳳梨汁
番茄汁
胡蘿蔔汁
酸橙汁
worksheet here

PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
water, etc.
yǐn liào
shuǐ
shēng shuǐ
kuàng quán shuǐ
bō guāng lín lín dì kuàng quán shuǐ
lěng shuǐ
rè shuǐ
níng méng qì shuǐ
xiǎn níng méng sū dá shuǐ
xiǎn jú sū dá shuǐ
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
04
飲料
生水
礦泉水
波光粼粼的礦泉水
冷水
熱水
檸檬汽水
鮮檸檬蘇打水
鮮橘蘇打水
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
spirits
jiǔ jīng
Gān Lù jiǔ
wēi shì jì jiǔ
fú tè jīa jiǔ
gān zhè jiǔ
bái lán dì
Fǎ guó bái lán dì
yīng táo bái lán dì
píng guǒ bái lán dì
Hé lán jiǔ
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
05
酒精
甘露酒
威士忌酒
伏特加酒
甘蔗酒
白蘭地
法國白蘭地
櫻桃白蘭地
苹果白蘭地
荷蘭酒
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
alcoholic + mixers
píng guǒ jiǔ
kǔ ài jiǔ
xiāng bīn jiǔ
fěn hóng sè dì xiāng bīn jiǔ
bīng tǒng
Xuě lí jiǔ
qì shuǐ
kuí níng shuǐ
sū dá shuǐ
Jiāng mài jiǔ
Jiāng pí jiǔ
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
06
蘋果酒
苦艾酒
香檳酒
粉紅色的香檳酒
冰桶
雪梨酒
汽水
奎寧水
蘇打水
薑麥酒
姜啤酒
worksheet here

PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
beer + wine
pí jiǔ
píng zhuāng pí jiǔ
pí jiǔ píng / pí jiǔ zūn
guàn zhuāng pí jiǔ
shēng pí jiǔ
jiǔ
biàn yí dì jiǔ
bái jiǔ
Hóng jiǔ
méi guī pú tao jiǔ
xiāng bīn
worksheet here
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
07
啤酒
瓶裝啤酒
啤酒瓶 / 啤酒樽
罐裝啤酒
生啤酒
便宜的酒
白酒
紅酒
玫瑰葡萄酒
香檳
worksheet here
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PINYIN CHINESE TC to TRAD CHAR
DRINKS
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TRAD CHAR to PINYIN CHINESE TC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, Pinyin Chinese TC verbs, Pinyin Chinese TC vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

schools Aust schools USA schools UK schools Eur/Asia schools Africa time + space help for kids
reading times tables fractions free worksheets speed learning Pokémon Harry Potter

Sunshine City copyright about us visits since 4th March 1998:

Design, layout and content of all pages at FREEWAY © Penny Midas Rollo 2000-2019 [disclaimer]. World rights reserved.