Project HappyChild  has 16 areas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 click any area to access
Andy's Guide to Pokémon Keywords For Learning - free to print wordsearch puzzles FREEWAY ..... every time  you tell a friend about this website  you are helping us to link children  right across the planet  ... click on ''about us'' [foot of page]to find out moreand why this website is here Solomon's guide to The Magical World of Harry Potter a unique system for teaching kids to read - free to print
*All* worksheets on line at this site are free to print for non-commercial use - see http://www.freeway.plus.com.
free worksheets » English Hungarian uc French Malay uc Romanian Bulgarian Dutch Arabic Mandarin »
« Chinese TC Urdu Russian Chinese SC Italian German Spanish Turkish Polish « Cantonese


English ~ Chinese SC English ~ Chinese Pinyin SC Pinyin SC ~ Chinese SC English ~ Chinese TC English ~ Chinese Pinyin TC Pinyin TC ~ Chinese TC

WALL-TO-WALL CHINESE PINYIN SC SHOPS etc. - free worksheets - English / Chinese Pinyin SC FREEWAY HOME

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, French verbs, French vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
SHOPS etc.
shops 1
shop / store
small shop / boutique
supermarket
background music
superstore / hypermarket
shopfront
window display
store window
glass display counter
market
street market
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
01
shāng diàn
xiǎo shāng diàn
chāo jí shì chǎng
bèi jǐng yīn yuè
chāo jí shì chǎng
pū miàn
chén liè pǐn
shāng diàn dì chuāng
bō li guì tái
shì chǎng
chǎng wài shì chǎng
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
SHOPS etc.
shops 2
fish shop / fishmonger's
grocer's
greengrocer
delicatessen
butcher's
baker's / bakery
cake shop
sweet shop / confectioner's
wine merchant
tobacconist
street trader / costermonger
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
02
mài yú diàn
zá huò shāng
shū cài shuǐ guǒ shāng
xiàn chéng shí pǐn diàn
tú hù
miàn bāo diàn
dàn gāo diàn
táng guǒ diàn
jiǔ shāng
yān cǎo diàn
xiǎo fàn
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
SHOPS etc.
shops 3
ironmonger's / hardware shop
china shop
gift shop
novelty shop
gadget shop
toy shop
jeweller's
book shop
library
chocolate shop
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
03
wǔ jīn diàn
cí qì diàn
lǐ pǐn diàn
shí shàng pǐn shāng diàn
pèi jiàn líng shòu shāng
wán jù diàn
zhū bǎo diàn
shū diàn
tú shū guǎn
qiǎo kè lì diàn
worksheet here

ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
SHOPS etc.
shops 4
laundry
laundrette
dry cleaner's
chemist's
beauty salon
hairdresser's
tea house
coffee shop
stationer's
post office
postage stamp
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
04
xǐ yī diàn
zì zhù xǐ yī diǎn
gān xǐ diàn
yào fáng
měi róng yuàn
lǐ fà diàn
chá wū
kā fēi diàn
wén jù diàn
yóu zhèng jú
yóu piào
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
SHOPS etc.
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
SHOPS etc.
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, Chinese Pinyin SC verbs, Chinese Pinyin SC vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

schools Aust schools USA schools UK schools Eur/Asia schools Africa time + space help for kids
reading times tables fractions free worksheets speed learning Pokémon Harry Potter

Sunshine City copyright about us visits since 4th March 1998:

Design, layout and content of all pages at FREEWAY © Penny Midas Rollo 2000-2019 [disclaimer]. World rights reserved.