Project HappyChild  has 16 areas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 click any area to access
Andy's Guide to Pokémon Keywords For Learning - free to print wordsearch puzzles FREEWAY ..... every time  you tell a friend about this website  you are helping us to link children  right across the planet  ... click on ''about us'' [foot of page]to find out moreand why this website is here Solomon's guide to The Magical World of Harry Potter a unique system for teaching kids to read - free to print
*All* worksheets on line at this site are free to print for non-commercial use - see http://www.freeway.plus.com.
free worksheets » English Hungarian uc French Malay uc Romanian Bulgarian Dutch Arabic Mandarin »
« Chinese TC Urdu Russian Chinese SC Italian German Spanish Turkish Polish « Cantonese


English ~ Chinese SC English ~ Chinese Pinyin SC Pinyin SC ~ Chinese SC English ~ Chinese TC English ~ Chinese Pinyin TC Pinyin TC ~ Chinese TC

WALL-TO-WALL CHINESE PINYIN SC MEDICAL - free worksheets - English / Chinese Pinyin SC FREEWAY HOME

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, French verbs, French vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
sundry 1
patient
care
hospital
to suffer
temperature
to have a temperature
health
healthy
unhealthy
check-up
diagnosis
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
01
bìng rén
zhào gu
yī yuàn
zāo shòu
wēn dù
fā shāo
jiàn kāng
jiàn kāng dì
bù jiàn kāng dì
tǐ jiǎn
zhěn duàn
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
sundry 2
plaster
bandage
syringe
test-tube
scalpel
bedpan
blood
to bleed
to clot
germ
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
02
huī ní
bēng dài
zhù shè qì
shì guǎn
jiě pōu dāo
biàn pén
xuè
liú xuè
shǐ níng jié
xì jūn
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
medication
medicine
vaccine
drug
pill
painkiller
antibiotic
vitamin
stitches
aspirine
prescription
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
03
yī yào
yù fáng yì miáo
yào wù
yào wán
zhǐ tòng wán
kàng shēng sù
wéi shēng sù
féng zhēn
ā sī pǐ lín
yào fāng
worksheet here

ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
symptoms
headache
to have toothache
to have stomach ache
to have a sore throat
cramp
pale
vomiting
faintness
pain
swollen
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
04
tóu téng
yá téng
dù zi téng
yān hóu téng
jìng luán
cāng bái dì
ǒu tù
yūn quē
téng tòng
shuǐ zhǒng
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
illnesses 1
sick / ill
cold
cough
injury
wound
allergy
tonsillitis
measles
mumps
rubella
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
05
bìng
gǎn mào
ké sou
sǔn shāng
shāng kǒu
guò mǐn
biǎn táo xiàn yán
má zhěn
liú xíng xìng sāi xiàn yán
fēng zhěn
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
illnesses 2
chicken pox
migraine
eczema
asthma
food poisoning
anorexia
depression
diabetes
fever
madness
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
06
jī dòu
zhōu qī xìng piān tóu téng
shī zhěn
qì chuǎn bìng
shí wù zhòng dú
yàn shí zhēng
yì yù zhèng
táng niào bìng / xiāo hè zhēng
fā shāo
fā kuáng
worksheet here

ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
illnesses 3
pneumonia
meningitis
leukaemia
stroke
tumour
heart attack
cancer
AIDS
HIV positive
drug addict
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
07
fèi yán
nǎo mó yán
bái xuè bìng
zhòng fēng
zhǒng liú
xīn zàng bìng fà
ái zhèng
ài zī bìng
ài zī bìng bìng dú / rén tǐ miǎn yì gōng néng bù quán bìng dú
yǐn jūn zǐ
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
treatments
surgery
plastic surgery
bypass
anaesthetic
operation
screening
plaster cast
micro-surgery
heart transplant
X-ray
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
08
wài kē shǒu shù
zhěng xíng wài kē
fēn liú shù
má zuì dì
shǒu shù
shěn chá
shí gāo mú zi
wēi xíng shǒu shù
xīn zàng yí zhí
X guāng
worksheet here
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
professions
nurse
doctor
pharmacist
anaesthetist
psychologist
surgeon
dentist
psychiatrist
consultant
vet
worksheet here
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
09
hù shi
yī shēng / dài fu
yào jì shī
má zuì shī
xīn lǐ xué jīa
wài kē yī shēng
yá yī
jīng shen kē yī shēng
gù wèn
shòu yī
worksheet here

ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ENGLISH to CHINESE PINYIN SC
MEDICAL
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CHINESE PINYIN SC to ENGLISH
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, Chinese Pinyin SC verbs, Chinese Pinyin SC vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

schools Aust schools USA schools UK schools Eur/Asia schools Africa time + space help for kids
reading times tables fractions free worksheets speed learning Pokémon Harry Potter

Sunshine City copyright about us visits since 4th March 1998:

Design, layout and content of all pages at FREEWAY © Penny Midas Rollo 2000-2019 [disclaimer]. World rights reserved.