Project HappyChild  has 16 areas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 click any area to access
Andy's Guide to Pokémon Keywords For Learning - free to print wordsearch puzzles FREEWAY ..... every time  you tell a friend about this website  you are helping us to link children  right across the planet  ... click on ''about us'' [foot of page]to find out moreand why this website is here Solomon's guide to The Magical World of Harry Potter a unique system for teaching kids to read - free to print
*All* worksheets on line at this site are free to print for non-commercial use - see http://www.freeway.plus.com.
free worksheets » English Hungarian uc French Malay uc Romanian Bulgarian Dutch Arabic Mandarin »
« Chinese TC Urdu Russian Chinese SC Italian German Spanish Turkish Polish « Cantonese


English ~ Chinese SC English ~ Chinese Pinyin SC Pinyin SC ~ Chinese SC English ~ Chinese TC English ~ Chinese Pinyin TC Pinyin TC ~ Chinese TC

WALL-TO-WALL PINYIN CHINESE SC OTHER VERBS - free worksheets - Pinyin Chinese SC / Simplified Characters FREEWAY HOME

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, French verbs, French vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 01
xiǎng yào
qù kàn
shěn chá
yù zhī
zhī dào
shǐ shī wàng
tōng zhī
shōu dào
xìa yǔ
yāo
néng gòu
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
01
想要
去看
审查
预知
知道
使失望
通知
收到
下雨
能够
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 02
chū qù
lí qù
fēn pèi
pī shǎng
xiè xìa zhuāng shì
jīa shàng yī fu
jiàn
gǎn jué ,xiù dào
zàn chéng
gǎn jué
shuō huǎng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
02
出去
离去
分配
披上
卸下装饰
加上衣服
感觉,嗅到
赞成
感觉
说谎
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 03
liǎn hóng
qù yǎn
piǎo bái
qù xiǎng
fèi chú
chāi huǐ
nòng zāng
zhù mǎn
jiàn lì
shì hòu
táo zǒu
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
03
脸红
去演
漂白
去想
废除
拆毁
弄脏
注满
建立
侍候
逃走
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 04
shī bài ,quē fá
quē xí
biàn lǎo
jí hé
huān yíng
zhǔ gǔn
fú cóng
bèi pàn
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
04
失败,缺乏
缺席
变老
集合
欢迎
煮滚
服从
背叛
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 05
xū yào
zhí de
xiāng děng
chuán kāi
yuàn
yǒu yì
zuò xia
xuǎn zé
jì chéng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
05
需要
值得
相等
传开
有意
坐下
选择
继承
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 06
guò lai
huí lai
gōng yìng
fā shēng
jì qǐ
yù fáng
fā shēng
dá dào
chéng wéi
zòng …lái
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
06
过来
回来
供应
发生
记起
预防
发生
达到
成为
从…来
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 07
yōng yǒu
shǔ yú
bǎo chí
huò dé
bǎo chí
liú zhù
bāo hán
zhī chēng
shǐ máng rán
shēng zhǎng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
07
拥有
属于
保持
获得
保持
留住
包含
支撑
使茫然
生长
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 08
pǎo
cuī cù
chéng shòu
zài pǎo
jìng zhēng
jiù
shuì jiào
dǎ kē shuì
shǐ zhèn chàn
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
08
催促
承受
再跑
竞争
睡觉
打瞌睡
使震颤
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 09
kāi
chóng kāi
jiǎn è de kāi fàng
fù gài
fā xiàn
fù gài
wán chéng
hé bìng
chǔ fá
tí gōng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
09
重开
简略地开放
覆盖
发现
覆盖
完成
合并
处罚
提供
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 10
xún wèn /yán jiū
xún zhǎo
qǔ dé
zhēng fú
zhì yù
fǔ yù
xiāo miè
sǐ wáng
tí gōng
zāo shòu
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
10
询问/研究
寻找
取得
征服
治愈
抚育
消灭
死亡
提供
遭受
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 11
huì huà
miáo huì
chóng xīn tú
wéi rào
dá dào
rǎn sè
zài rǎn sè
chú shǎi
pū miè
qīn fàn
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
11
绘画
描绘
重新涂
围绕
达到
染色
再染色
除色
扑灭
侵犯
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 12
yì zhì
shēn yín
sù kǔ
hài pà
lián jiē
lián jiē
kè fú
shuō fú
xiào
xiào
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
12
抑制
呻吟
诉苦
害怕
连接
连接
克服
说服
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 13
fèng
féng bǔ
bá kāi
róng jiě
jiě dá
shǐ ruì lì
yǎo
niǔ
diū shī
qiāo dǎ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
13
缝补
拔开
溶解
解答
使锐利
丢失
敲打
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 14
gēn suí
zhuī gǎn
gēn zhe fā shēng
shēng cún
shēng cún
shǐ kāi xīn
ān jìng
chù nù
zuò
dá dào yāo qiú
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
14
跟随
追赶
跟着发生
生存
生存
使开心
安静
触怒
达到要求
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 15
xiě
miáo shù
dēng jì
zhǐ huī
yù dìng
chāo lù
shuō
yù shì
máo dùn
jìn zhǐ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
15
描述
登记
指挥
预定
抄录
预示
矛盾
禁止
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 16
jìa
tuī duàn
tú wài céng
yǐn dǎo
shēng chǎn
jiǎn shǎo
zài shēng chǎn
fān yì
jiè shào
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
16
推断
涂外层
引导
生产
减少
再生产
翻译
介绍
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 17
kuài shēng chū
rèn shi
chéng rèn
xiǎn shì
chū xiàn
xiǎn shì
xiāo shī
qù dāng
qù xiǎng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
17
快生出
认识
承认
显示
出现
显示
消失
去当
去想
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 18
fàng
pī zhǔn
jiē shòu
shěng qù
tí jiāo
chuán sòng
huì jì
nuò yán
nòng huài
dǎ duàn
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
18
批准
接受
省去
提交
传送
汇寄
诺言
弄坏
打断
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 19
jiàn
chóng jiàn
huǐ huài
jiào dǎo
yuè dú
tuī xuǎn
mǎn zú
shāng hài
zhǔ fàn
yòng yóu jiān
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
19
重建
毁坏
教导
阅读
推选
满足
伤害
煮饭
用油煎
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 20
jǐn
shēn Yán
fàng sōng
pī kāi
róng huà
bǎo wèi
yī lài
dá fù
děng dài
tīng dào
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
20
伸延
放松
劈开
熔化
保卫
依赖
答复
等待
听到
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 21
dài
lǐ jiě
xué xí
chéng dān
shǐ jīng qí
qù xìa mian
bào dá
mài
qù jié shù
bāo kuò
pái chú
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
21
理解
学习
承担
使惊奇
去下面
报答
去结束
包括
排除
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 22
xǐng
qǐ lai
xǐ zǎo
mù yù
xǐ tóu
xiāo
chuān yī
xǐng bí tì
chá bí zi
huà zhuāng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
22
起来
洗澡
沐浴
洗头
穿衣
擤鼻涕
察鼻子
化妆
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 23
shuà
shū
shū zhuāng
qù bù xíng
jiào
tíng zhǐ
zuò xia
xiū xi
qù shuì jiào
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
23
梳妆
去步行
停止
坐下
休息
去睡觉
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 24
zhì diàn
hù xiāng shuō huà
biàn lùn
xiāng jiàn
hù wàng duì fāng
rèn shi duì fāng
liǎo jiě duì fāng
tǎo yàn duì fāng
ài duì fāng
xiě xìn gěi duì fāng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
24
致电
互相说话
辩论
相见
互望对方
认识对方
了解对方
讨厌对方
爱对方
写信给对方
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 25
qù kāi xīn
qù dòu
fā shēng
Guò
zǒu
ān dìng xìa lai
ān zhuāng
yāo kǎo lǜ
yāo kǎo lǜ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
25
去开心
去逗
发生
安定下来
安装
要考虑
要考虑
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 26
gǎn jǐn
sù dì
qù xián guàng
qù wèn
dān yōu
zhì zào kùn nan
mēn
qù dǎ rǎo
dǎ kē shuì
shuì jiào
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
26
赶紧
速递
去闲逛
去问
担忧
制造困难
去打扰
打瞌睡
睡觉
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
verbs 27
bèi wù huì
mán
xiāng chǔ
tìng
mí shī
shī qù
chǔ yú
qù zhǎo
ān jìng
ān jìng
fèn nù
chù nù
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
27
被误会
相处
迷失
失去
处于
去找
安静
安静
愤怒
触怒
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
OTHER VERBS
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, Pinyin Chinese SC verbs, Pinyin Chinese SC vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

schools Aust schools USA schools UK schools Eur/Asia schools Africa time + space help for kids
reading times tables fractions free worksheets speed learning Pokémon Harry Potter

Sunshine City copyright about us visits since 4th March 1998:

Design, layout and content of all pages at FREEWAY © Penny Midas Rollo 2000-2019 [disclaimer]. World rights reserved.