Project HappyChild  has 16 areas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 click any area to access
Andy's Guide to Pokémon Keywords For Learning - free to print wordsearch puzzles FREEWAY ..... every time  you tell a friend about this website  you are helping us to link children  right across the planet  ... click on ''about us'' [foot of page]to find out moreand why this website is here Solomon's guide to The Magical World of Harry Potter a unique system for teaching kids to read - free to print
*All* worksheets on line at this site are free to print for non-commercial use - see http://www.freeway.plus.com.
free worksheets » English Hungarian uc French Malay uc Romanian Bulgarian Dutch Arabic Mandarin »
« Chinese TC Urdu Russian Chinese SC Italian German Spanish Turkish Polish « Cantonese


English ~ Chinese SC English ~ Chinese Pinyin SC Pinyin SC ~ Chinese SC English ~ Chinese TC English ~ Chinese Pinyin TC Pinyin TC ~ Chinese TC

WALL-TO-WALL PINYIN CHINESE SC HOLIDAYS etc. - free worksheets - Pinyin Chinese SC / Simplified Characters FREEWAY HOME

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, French verbs, French vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
HOLIDAYS etc.
sightseeing
yóu kè
lǚ yóu jú
zhào xiàng jī
xiàng piàn
jiāo piàn
xíng 行zhǐ nán
mù lù cè
shí jiān biǎo
guān guāng lǚ yóu
jì niàn pǐn
sǎn
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
01
游客
旅游局
照相机
相片
胶片
旅行指南
目录册
时间表
观光旅游
纪念品
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
HOLIDAYS etc.
holidays / sun / beach 1
lǚ guǎn
hǎi tān
shā
shā shí hǎi tān
zhé dié shì fān bù tǎng yǐ
yóu yǒng chí
rì guāng yù yù chuáng
yáng guāng jǐa bǎn
shài rì guāng yù
tài yáng yóu
mò jìng
qù shè shuǐ /wán shuǐ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
02
旅馆
海滩
砂石海滩
折叠式帆布躺椅
游泳池
日光浴浴床
阳光甲板
晒日光浴
太阳油
墨镜
去涉水/玩水
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
HOLIDAYS etc.
holidays / sun / beach 2
tài yáng sǎn
fáng fēng wù
yóu yǒng yī
nán Yóu yǒng kù
Sān diǎn shì yǒng yī
yóu yǒng fú piāo
chuī qì jiāo quān
yóu yǒng bì dài
jiù shēng yuán
jiù shēng tǐng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
03
太阳伞
防风物
游泳衣
男游泳裤
三点式泳衣
游泳浮漂
吹气胶圈
游泳臂带
救生员
救生艇
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
HOLIDAYS etc.
places to visit 1
měi shù guǎn
měi shù Zhǎn
bó wù guǎn
guān cè tái
xì yuàn
bā lěi wǔ jù tuán
gē jù yuàn
yīn yuè tīng
jì niàn bēi
diāo xiàng
gōng yè gōng yuán
gōng chǎng
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
04
美术馆
美术展
博物馆
观测台
戏院
芭蕾舞剧团
歌剧院
音乐厅
纪念碑
雕像
工业公园
工厂
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
HOLIDAYS etc.
places to visit 2
gōng yuán
zhǔ tí gōng yuán
dòng wù yuán
shuǐ zú guǎn
jiào táng
dà jiào táng
xiū dào yuàn
sì yuàn
Yóu tài jiào huì táng
Huí jiào sì yuàn
chéng bǎo
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
05
公园
主题公园
动物园
水族馆
教堂
大教堂
修道院
寺院
犹太教会堂
回教寺院
城堡
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
HOLIDAYS etc.
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, Pinyin Chinese SC verbs, Pinyin Chinese SC vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

schools Aust schools USA schools UK schools Eur/Asia schools Africa time + space help for kids
reading times tables fractions free worksheets speed learning Pokémon Harry Potter

Sunshine City copyright about us visits since 4th March 1998:

Design, layout and content of all pages at FREEWAY © Penny Midas Rollo 2000-2019 [disclaimer]. World rights reserved.