Project HappyChild  has 16 areas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 click any area to access
Andy's Guide to Pokémon Keywords For Learning - free to print wordsearch puzzles FREEWAY ..... every time  you tell a friend about this website  you are helping us to link children  right across the planet  ... click on ''about us'' [foot of page]to find out moreand why this website is here Solomon's guide to The Magical World of Harry Potter a unique system for teaching kids to read - free to print
*All* worksheets on line at this site are free to print for non-commercial use - see http://www.freeway.plus.com.
free worksheets » English Hungarian uc French Malay uc Romanian Bulgarian Dutch Arabic Mandarin »
« Chinese TC Urdu Russian Chinese SC Italian German Spanish Turkish Polish « Cantonese


English ~ Chinese SC English ~ Chinese Pinyin SC Pinyin SC ~ Chinese SC English ~ Chinese TC English ~ Chinese Pinyin TC Pinyin TC ~ Chinese TC

WALL-TO-WALL PINYIN CHINESE SC DRINKS - free worksheets - Pinyin Chinese SC / Simplified Characters FREEWAY HOME

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, French verbs, French vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
tea
chá
bēi chá
chá bēi
hóng chá
chá 茶
Jīa táng dì chá
níng méng chá
bīng dòng chá
yào yòng chá
chá bāo
chá yè guàn
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
01
杯茶
茶杯
红茶
绿茶
加糖的茶
柠檬茶
冰冻茶
药用茶
茶包
茶叶罐
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
coffee
kā fēi
bēi kā fēi
kā fēi bēi
nǎi chá
nǎi yóu kā fēi
Hēi kā fēi / nóng kā fēi
bīng dòng kā fēi
guò lǜ shì kā fēi
guò lǜ shì kā fēi
bù hán kā fēi yīn dì kā fēi
Aì ěr lán kā fēi
Tǔ ěr qí kā fēi
kā fēi dòu
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
02
咖啡
杯咖啡
咖啡杯
奶茶
奶油咖啡
黑咖啡 / 浓咖啡
冰冻咖啡
过滤式咖啡
过滤式咖啡
不含咖啡因的咖啡
爱尔兰咖啡
土耳其咖啡
咖啡豆
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
juice
zhī
guǒ zhī
píng guǒ zhī
jú zi zhī / chéng zhī
pú táo zhī
xī yòu zhī
fèng lí zhī
xī hóng shì zhī
hú luó bo zhī
suān chéng zhī
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
03
果汁
苹果汁
橘子汁 / 橙汁
葡萄汁
西柚汁
凤梨汁
西红柿汁
胡萝卜汁
酸橙汁
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
water, etc.
yǐn liào
shuǐ
shēng shuǐ
kuàng quán shuǐ
bō guāng lín lín dì kuàng quán shuǐ
lěng shuǐ
rè shuǐ
níng méng qì shuǐ
xiǎn níng méng sū dá shuǐ
xiǎn jú sū dá shuǐ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
04
饮料
生水
矿泉水
波光粼粼的矿泉水
冷水
热水
柠檬汽水
鲜柠檬苏打水
鲜橘苏打水
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
spirits
jiǔ jīng
Gān Lù jiǔ
wēi shì jì jiǔ
fú tè jīa jiǔ
gān zhè jiǔ
bái lán dì
Fǎ guó bái lán dì
yīng táo bái lán dì
píng guǒ bái lán dì
Hé lán jiǔ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
05
酒精
甘露酒
威士忌酒
伏特加酒
甘蔗酒
白兰地
法国白兰地
樱桃白兰地
苹果白兰地
荷兰酒
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
alcoholic + mixers
píng guǒ jiǔ
kǔ ài jiǔ
xiāng bīn jiǔ
fěn hóng sè dì xiāng bīn jiǔ
bīng tǒng
Xuě lí jiǔ
qì shuǐ
kuí níng shuǐ
sū dá shuǐ
Jiāng mài jiǔ
Jiāng pí jiǔ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
06
苹果酒
苦艾酒
香槟酒
粉红色的香槟酒
冰桶
雪梨酒
汽水
奎宁水
苏打水
姜麦酒
姜啤酒
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
beer + wine
pí jiǔ
píng zhuāng pí jiǔ
jiǔ píng / jiǔ zūn
guàn zhuāng pí jiǔ
shēng pí jiǔ
jiǔ
biàn yí dì jiǔ
bái jiǔ
Hóng jiǔ
méi guī pú tao jiǔ
xiāng bīn jiǔ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
07
啤酒
瓶装啤酒
酒瓶 / 酒樽
罐装啤酒
生啤酒
便宜的酒
白酒
红酒
玫瑰葡萄酒
香槟酒
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
DRINKS
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, Pinyin Chinese SC verbs, Pinyin Chinese SC vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

schools Aust schools USA schools UK schools Eur/Asia schools Africa time + space help for kids
reading times tables fractions free worksheets speed learning Pokémon Harry Potter

Sunshine City copyright about us visits since 4th March 1998:

Design, layout and content of all pages at FREEWAY © Penny Midas Rollo 2000-2019 [disclaimer]. World rights reserved.