Project HappyChild  has 16 areas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 click any area to access
Andy's Guide to Pokémon Keywords For Learning - free to print wordsearch puzzles FREEWAY ..... every time  you tell a friend about this website  you are helping us to link children  right across the planet  ... click on ''about us'' [foot of page]to find out moreand why this website is here Solomon's guide to The Magical World of Harry Potter a unique system for teaching kids to read - free to print
*All* worksheets on line at this site are free to print for non-commercial use - see http://www.freeway.plus.com.
free worksheets » English Hungarian uc French Malay uc Romanian Bulgarian Dutch Arabic Mandarin »
« Chinese TC Urdu Russian Chinese SC Italian German Spanish Turkish Polish « Cantonese


English ~ Chinese SC English ~ Chinese Pinyin SC Pinyin SC ~ Chinese SC English ~ Chinese TC English ~ Chinese Pinyin TC Pinyin TC ~ Chinese TC

WALL-TO-WALL PINYIN CHINESE SC BABY-RELATED - free worksheets - Pinyin Chinese SC / Simplified Characters FREEWAY HOME

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, French verbs, French vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
BABY-RELATED
baby + equipment
xīn shēng yīng ér
yīng ér
yīng ér chē
tuī yǐ
yīng ér shǒu tuī chē
yīng ér bàng
xiǎo ér wò chuáng
xiǎo ér chuáng shǎng yòng pǐn
yīng ér ān quán zuò wèi
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
01
新生婴儿
婴儿
婴儿车
推椅
婴儿手推车
婴儿磅
小儿卧床
小儿床上用品
婴儿安全座位
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
BABY-RELATED
equipment + feeding
yīng ér chē
zhù Bù chē
Gāo yǐ
bēi zi
wéi dōu
nǎi píng
yīng ér nǎi
yīng ér shí pǐn
yīng ér shí wù wēn rè zhuāng zhì
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
02
婴儿车
助步车
高椅
杯子
围兜
奶瓶
婴儿奶
婴儿食品
婴儿食物温热装置
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
BABY-RELATED
changing + cleansing
(guà qiáng )yīng ér gēng yī chǔ
niào bù
suī shī zhěn
niào bù diàn jīn
ān quán kòu zhēn
jiāo kù
yī cì xìng niào bù
yīng ér shī jīn
yīng ér shuǎng shēn fěn
yīng ér shuāng
yīng ér pào mò yù
yīng ér mù yù
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
03
(挂墙)婴儿更衣处
尿布
尿湿疹
尿布垫巾
安全扣针
胶裤
一次性尿布
婴儿湿巾
婴儿爽身粉
婴儿霜
婴儿泡沫浴
婴儿沐浴
worksheet here

PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
BABY-RELATED
baby clothes
máo bù páo
bǎo bǎo fù
yǒu dài hù wài ruǎn mào
shuì yī
yǒu tán xìng dì duǎn kù
lā róng mián
nèi yī
zhǎng xiù
duǎn xiù
bèi xīn
Guò niào bù kù
zhēn zhī máo xiàn xié
yǒu xié dǐ dì zhēn zhī máo xiàn xié
nèi xié dǐ
worksheet here
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
04
毛布袍
宝宝服
有带户外软帽
睡衣
有弹性的短裤
拉绒棉
内衣
长袖
短袖
背心
过尿布裤
针织毛线鞋
有鞋底的针织毛线鞋
内鞋底
worksheet here
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
BABY-RELATED
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PINYIN CHINESE SC to SIMP CHAR
BABY-RELATED
blank for new words
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SIMP CHAR to PINYIN CHINESE SC
   
blank for translation
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Freeway - free worksheets for English, poetry writing, lateral thinking, mc lyrics, spellings, sounds and meanings, word search puzzles, making crosswords, dictionary usage, translation, Pinyin Chinese SC verbs, Pinyin Chinese SC vocabulary, Maths, addition, times tables multiplication, division and fractions

schools Aust schools USA schools UK schools Eur/Asia schools Africa time + space help for kids
reading times tables fractions free worksheets speed learning Pokémon Harry Potter

Sunshine City copyright about us visits since 4th March 1998:

Design, layout and content of all pages at FREEWAY © Penny Midas Rollo 2000-2019 [disclaimer]. World rights reserved.